na INLIS000000000021400 20221205101104 0010-1222000020 Sket Dance 25 Shinohara, Kenta 55 hlm : Ilus ; 11 cm X 17 cm Nein Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2007 741.5 741.5 SHI s 9786020497242 KOMIK 105933/PU/H/2022 105932/PU/H/2022 105934/PU/H/2022